دوره های آموزشی

ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در آموزشگاه مهرافشان با حضور استاد شهبازی
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در آموزشگاه مهرافشان با حضور استاد شهبازی

تاریخ شروع: 1398/9/28
ورکشاپ نان های غذایی در اهواز با حضور استاد شهبازی
ورکشاپ نان های غذایی در اهواز با حضور استاد شهبازی

تاریخ شروع: 1398/9/26
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در استیل وان با حضور استاد شهبازی
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در استیل وان با حضور استاد شهبازی

تاریخ شروع: 1398/9/23
ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در بندر عباس
ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در بندر عباس

تاریخ شروع: 1398/9/21
ورکشاپ نان و صبحانه باحضور استاد شهبازی در اصفهان
ورکشاپ نان و صبحانه باحضور استاد شهبازی در اصفهان

تاریخ شروع: 1398/9/13
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در تبریز
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در تبریز

تاریخ شروع: 1398/9/4
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در آموزشگاه حنانه
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در آموزشگاه حنانه

تاریخ شروع: 1398/9/8
ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در رشت
ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در رشت

تاریخ شروع: 1398/8/25
ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در آموزشگاه آوان
ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در آموزشگاه آوان

تاریخ شروع: 1398/8/16