دوره های آموزشی

ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در خانه خورشید
ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در خانه خورشید

تاریخ شروع: 1398/11/17
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم استاد شهبازی در تهران
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم استاد شهبازی در تهران

تاریخ شروع: 1398/11/9
ورکشاپ نان های غذایی در رشت
ورکشاپ نان های غذایی در رشت

تاریخ شروع: 1398/11/6
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در مشهد
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در مشهد

تاریخ شروع: 1398/11/2
ورکشاپ نان های حجیم و نیم حجیم در کرمانشاه
ورکشاپ نان های حجیم و نیم حجیم در کرمانشاه

تاریخ شروع: 1398/10/29
ورکشاپ ‎ساندويچ و برگر به همراه نان ها و سس
ورکشاپ ‎ساندويچ و برگر به همراه نان ها و سس

تاریخ شروع: 1398/11/15
ورکشاپ نان های غذایی در اصفهان با حضور استاد شهبازی
ورکشاپ نان های غذایی در اصفهان با حضور استاد شهبازی

تاریخ شروع: 1398/10/14
نان های حجیم و نیمه حجیم در اصفهان
نان های حجیم و نیمه حجیم در اصفهان

تاریخ شروع: 1398/10/14
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در خانه خورشید با حضور استاد شهبازی
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در خانه خورشید با حضور استاد شهبازی

تاریخ شروع: 1398/10/11