• تصویر1
 • تصویر2
 • تصویر3

دوره های آموزشی

 • ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در آموزشگاه مهرافشان با حضور استاد شهبازی
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در آموزشگاه مهرافشان با حضور استاد شهبازی

  تاریخ شروع: 1398/9/28
  ورکشاپ نان های غذایی در اهواز با حضور استاد شهبازی
  ورکشاپ نان های غذایی در اهواز با حضور استاد شهبازی

  تاریخ شروع: 1398/9/26
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در استیل وان با حضور استاد شهبازی
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در استیل وان با حضور استاد شهبازی

  تاریخ شروع: 1398/9/23
  ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در بندر عباس
  ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در بندر عباس

  تاریخ شروع: 1398/9/21
  ورکشاپ نان و صبحانه باحضور استاد شهبازی در اصفهان
  ورکشاپ نان و صبحانه باحضور استاد شهبازی در اصفهان

  تاریخ شروع: 1398/9/13
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در تبریز
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در تبریز

  تاریخ شروع: 1398/9/4
 • ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در آموزشگاه مهرافشان با حضور استاد شهبازی
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در آموزشگاه مهرافشان با حضور استاد شهبازی

  تاریخ شروع: 1398/9/28
  ورکشاپ نان های غذایی در اهواز با حضور استاد شهبازی
  ورکشاپ نان های غذایی در اهواز با حضور استاد شهبازی

  تاریخ شروع: 1398/9/26
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در استیل وان با حضور استاد شهبازی
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در استیل وان با حضور استاد شهبازی

  تاریخ شروع: 1398/9/23
  ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در بندر عباس
  ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در بندر عباس

  تاریخ شروع: 1398/9/21
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در کرج
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در کرج

  تاریخ شروع: 1398/8/11
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در مازندران
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در مازندران

  تاریخ شروع: 1398/8/8
 • ورکشاپ نان و صبحانه باحضور استاد شهبازی در اصفهان
  ورکشاپ نان و صبحانه باحضور استاد شهبازی در اصفهان

  تاریخ شروع: 1398/9/13
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در تبریز
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در تبریز

  تاریخ شروع: 1398/9/4
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در آموزشگاه حنانه
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در آموزشگاه حنانه

  تاریخ شروع: 1398/9/8
  ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در رشت
  ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در رشت

  تاریخ شروع: 1398/8/25
  ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در آموزشگاه آوان
  ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در آموزشگاه آوان

  تاریخ شروع: 1398/8/16
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در دکوراتوران
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در دکوراتوران

  تاریخ شروع: 1398/8/8

مدرسان

اخبار و بلاگ