• تصویر1
 • تصویر2
 • تصویر3

دوره ها

 • ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در شهر جم بوشهر
  ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در شهر جم بوشهر

  تاریخ شروع: 1398/12/1
  ورکشاپ نان های غذایی در اهواز
  ورکشاپ نان های غذایی در اهواز

  تاریخ شروع: 1398/11/24
  ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در خانه خورشید
  ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در خانه خورشید

  تاریخ شروع: 1398/11/17
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم استاد شهبازی در تهران
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم استاد شهبازی در تهران

  تاریخ شروع: 1398/11/9
  ورکشاپ نان های غذایی در رشت
  ورکشاپ نان های غذایی در رشت

  تاریخ شروع: 1398/11/6
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در مشهد
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در مشهد

  تاریخ شروع: 1398/11/2
 • ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در شهر جم بوشهر
  ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در شهر جم بوشهر

  تاریخ شروع: 1398/12/1
  ورکشاپ نان های غذایی در اهواز
  ورکشاپ نان های غذایی در اهواز

  تاریخ شروع: 1398/11/24
  ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در خانه خورشید
  ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در خانه خورشید

  تاریخ شروع: 1398/11/17
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم استاد شهبازی در تهران
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم استاد شهبازی در تهران

  تاریخ شروع: 1398/11/9
  ورکشاپ نان های غذایی در رشت
  ورکشاپ نان های غذایی در رشت

  تاریخ شروع: 1398/11/6
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در مشهد
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در مشهد

  تاریخ شروع: 1398/11/2

مدرسان

اخبار و بلاگ