دوره های آموزشی

ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در تبریز
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در تبریز

تاریخ شروع: 1398/9/4
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در آموزشگاه حنانه
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در آموزشگاه حنانه

تاریخ شروع: 1398/9/8
ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در رشت
ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در رشت

تاریخ شروع: 1398/8/25
ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در آموزشگاه آوان
ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در آموزشگاه آوان

تاریخ شروع: 1398/8/16
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی  در دکوراتوران
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در دکوراتوران

تاریخ شروع: 1398/8/8
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در تبریز
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در تبریز

تاریخ شروع: 1398/8/22
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در کرج
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در کرج

تاریخ شروع: 1398/8/11
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در مازندران
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در مازندران

تاریخ شروع: 1398/8/8
نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در نمایشگاه هتلداری تهران
نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در نمایشگاه هتلداری تهران

تاریخ شروع: 1398/7/29