دوره ها

ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در شیراز با حضور استاد شهبازی
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در شیراز با حضور استاد شهبازی

تاریخ شروع: 1398/4/18
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در مشهد با حضور استاد اکبر شهبازی
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در مشهد با حضور استاد اکبر شهبازی

تاریخ شروع: 1398/4/13
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در مشهد با حضور استاد اکبر شهبازی
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در مشهد با حضور استاد اکبر شهبازی

تاریخ شروع: 1398/4/13
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در سنندج با حضور استاد اکبر شهبازی
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در سنندج با حضور استاد اکبر شهبازی

تاریخ شروع: 1398/4/16
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در رشت
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در رشت

تاریخ شروع: 1398/4/10
نان های سافت اروپایی در تهران
نان های سافت اروپایی در تهران

تاریخ شروع: 1398/4/7
نان های سافت اروپایی در بندرعباس
نان های سافت اروپایی در بندرعباس

تاریخ شروع: 1398/4/4