دوره ها

نان های حجیم و نیمه حجیم در اصفهان
نان های حجیم و نیمه حجیم در اصفهان

تاریخ شروع: 1398/10/14
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در خانه خورشید با حضور استاد شهبازی
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در خانه خورشید با حضور استاد شهبازی

تاریخ شروع: 1398/10/11
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم با حضور استاد شهبازی در آموزشگاه آوان
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم با حضور استاد شهبازی در آموزشگاه آوان

تاریخ شروع: 1398/10/3
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در اصفهان با حضور استاد شهبازی
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در اصفهان با حضور استاد شهبازی

تاریخ شروع: 1398/9/30
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در آموزشگاه مهرافشان با حضور استاد شهبازی
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در آموزشگاه مهرافشان با حضور استاد شهبازی

تاریخ شروع: 1398/9/28
ورکشاپ نان های غذایی در اهواز با حضور استاد شهبازی
ورکشاپ نان های غذایی در اهواز با حضور استاد شهبازی

تاریخ شروع: 1398/9/26
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در استیل وان با حضور استاد شهبازی
ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در استیل وان با حضور استاد شهبازی

تاریخ شروع: 1398/9/23
ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در بندر عباس
ورکشاپ نان های غذایی باحضور استاد شهبازی در بندر عباس

تاریخ شروع: 1398/9/21
ورکشاپ نان و صبحانه باحضور استاد شهبازی در اصفهان
ورکشاپ نان و صبحانه باحضور استاد شهبازی در اصفهان

تاریخ شروع: 1398/9/13