جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1398/11/6

زمان شروع :

09:00

زمان پایان :

17:00

مدرسان :

اکبر شهبازی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1398/11/7

زمان شروع :

09:00

زمان پایان :

17:00

مدرسان :

اکبر شهبازی